Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov – informácie pre dotknuté osoby

Právna úprava:

– zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej zákon)

– nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej GDPR)

Prevádzkovateľom  podľa § 5 písm. o) zákona je:

STAVOMONT Piešťany s.r.o., sídlo Krajinská 3, 921 01 Piešťany, IČO 36 220 671

Tel. kontakt: 033/7721801

e-mail: stavomontpiestany@gmail.com

Prevádzkovateľ neurčil zodpovednú osobu podľa § 44 zákona

Účel spracovania osobných údajov

– ochrana majetku prevádzkovateľa kamerovým systémom umiestneným v prevádzkovej budove na Krajinskej 3 v Piešťanoch a kamerovým systému umiestneným v stredisku prevádzkovateľa na ul. Bodona v Piešťanoch

– evidencia a plnenie objednávok medzi prevádzkovateľom a Vami a výkon práva a povinností z nich vyplývajúcich

– uzatváranie zmlúv medzi prevádzkovateľom a Vami, ich evidencia a výkon práv a povinností z nich vyplývajúcich

Právny základ spracúvania osobných údajov

– spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) zákona – ochrana majetku prevádzkovateľa kamerovým systémom

– spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov:

– orgány činné v trestnom konaní, súd, exekútor, daňový úrad, iný oprávnený subjekt

Prevádzkovateľ nezamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Doba uchovávania osobných údajov:

– doba uchovávania záznamov kamerového systému je 7 dní, vo výnimočných prípadoch, napr. v prípade trestnoprávnej zodpovednosti do skončenia príslušného konania

– po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností, prípadne uplatňovaniu nárokov vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu uzatvoreného medzi prevádzkovateľom a Vami, po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu

Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu  v zmysle § 19 ods. 2 písm. f) zákona.

Práva dotknutej osoby:

– požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom

– na opravu osobných údajov

– na vymazanie osobných údajov

– na obmedzenie spracúvania osobných údajov

– namietať spracúvanie osobných údajov

– na prenosnosť osobných údajov

– odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov

– podať návrh na začatie konania na Úrad pre ochranu osobných údajov SR ak sa domnieva, že bolo porušené jej právo na ochranu osobných údajov.